Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Εξέλιξις εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες θεραπευτικές μεθόδους και παρεμβάσεις.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Στην Πυξίδα εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες θεραπευτικές μεθόδους και παρεμβάσεις.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Μέθοδος η οποία βοηθά το παιδί να αντιληφθεί, να οργανώσει, να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει τις αισθητηριακές πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον.

Μέσα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο οπτικό σύστημα (όραση), το γευστικό (γεύση), το απτικό (αφή), το ακουστικό (ακοή), το αιθουσαίο (κίνηση / ισορροπία) και το ιδιοδεκτικό (αντίληψη σώματος / μυών / αρθρώσεων), αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία των αισθήσεων και του κεντρικού νευρικού συστήματος και αντιμετωπίζονται σε δομικό επίπεδο δυσκολίες κίνησης, μάθησης, συγκέντρωσης, κλπ.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Μέθοδος TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)

Δομημένος τρόπος εκπαίδευσης που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και επικοινωνίας.

Εστιάζει στην οργάνωση της καθημερινότητας μέσα από τέσσερεις κεντρικούς άξονες: τη δόμηση του περιβάλλοντος, το ατομικό πρόγραμμα, την οπτική απεικόνιση των δραστηριοτήτων και το σύστημα ατομικής εργασίας.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Μέθοδος Floortime

Μέθοδος παρέμβασης που εστιάζει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του παιδιού μέσω της σχέσης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τον θεραπευτή, καθώς και της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς.

Δίνει προτεραιότητα στις προτιμήσεις του παιδιού, ώστε κατανοώντας τα ενδιαφέροντά του να ενισχυθούν αποτελεσματικότερα οι αναπτυξιακοί του μηχανισμοί.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Αισθητηριακή δίαιτα (πρωτόκολλο Wilbarger, Dunn)

Μέθοδος αποκατάστασης της αισθητηριακής αμυντικότητας (ελαφριά / μέτρια / βαριά) σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στόχος της παρέμβασης είναι να μην επηρεάζονται αρνητικά οι λειτουργικοί τομείς του παιδιού, να μειωθεί το στρες και η ένταση, να αποκατασταθεί το επίπεδο διέγερσης και να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο για τυχόν άλλες παρεμβάσεις ώστε να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Εντατική αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κοινωνικότητας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Μέσα από τη σχέση, τη συνύπαρξη και τη διάδραση με τον θεραπευτή, στοχεύει στην εγκατάσταση των βασικών αρχών και δεξιοτήτων επικοινωνίας και στην εκμάθηση των πρώτων σταδίων ομιλίας.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Μέθοδος παρέμβασης που βοηθά στην ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο παιδιών που αντιμετωπίζουν αντιληπτικές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

Πρόκειται για σύντομες ιστορίες κοινωνικού περιεχομένου, οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση κάθε κοινωνικού πλαισίου, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και την υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Σύστημα PECS (Picture Exchange Communication System)

Εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας για παιδιά που αντιμετωπίζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και σημαντικές γνωστικές, κινητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

Αποτελείται από έξι στάδια στα οποία το παιδί μαθαίνει σταδιακά να επικοινωνεί με τη χρήση εικόνων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για αυτόνομη αμφίδρομη λειτουργική επικοινωνία με το παιδί, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται οι επικοινωνιακές δεξιότητές του.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ

Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για παιδιά και ενήλικες με καθυστέρηση λόγου και ομιλίας και σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας.

Μέσα από τη χρήση εικόνων, νοημάτων, συμβόλων και λέξεων αναπτύσσεται η επικοινωνία, υποστηρίζεται η έκφραση των αναγκών και ενισχύεται η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Σύστημα M.O.R.E. (Μοtor-Oral-Respiration-Eye)

Στοματοπροσωπική θεραπεία που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές και νευρο-εξελικτικές δυσκολίες.

Περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις και εξειδικευμένες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής, τον καλύτερο έλεγχο της στοματικής λειτουργίας και τη βελτίωση της στάσης σώματος και του κινητικού συντονισμού.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Μέθοδος PALIN PCI (Parent-Child interaction)

Μέθοδος που εστιάζει στην αποκατάσταση του παιδικού τραυλισμού μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων στην αλληλεπίδραση γονέα – παιδιού.

Αποτελείται από το στάδιο έμμεσης παρέμβασης, το οποίο επικεντρώνεται στην υλοποίηση αλλαγών στη στάση των γονέων απέναντι στο παιδί, καθώς και το στάδιο άμεσης παρέμβασης, το οποίο αφορά τεχνικές ομιλίας για το ίδιο το παιδί.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Σύστημα Touch & Say

Σύστημα χειρονομιών που αντιπροσωπεύουν φθόγγους και φωνήματα, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση διαταραχών στην ομιλία και την επικοινωνία.

Ενισχύει κυρίως τη διάκριση των φωνημάτων, την άρθρωση και τη φωνολογική ενημερότητα.

Λογοθεραπεία Καλαμάτα - Εξέλιξις Κέντρο ειδικών θεραπειών - icon

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavioural Analysis ABA)

Μέθοδος παρέμβασης που βασίζεται στις αρχές του Συμπεριφορισμού και απευθύνεται σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και ιδιαίτερα έντονες επικοινωνιακές δυσκολίες.

Στόχος είναι η αύξηση των επιθυμητών συμπεριφορών και η μείωση των ανεπιθύμητων, μέσω δημιουργίας αρμονικής σχέσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων μίμησης και εφαρμογής προγράμματος εκμάθησης και υιοθέτησης των κατάλληλων συμπεριφορών.

Στην Εξέλιξις το θεραπευτικό πρόγραμμα δημιουργείται μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού και βασίζεται στις πραγματικές του ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες.

Στην Εξέλιξις το θεραπευτικό πρόγραμμα δημιουργείται μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού και βασίζεται στις πραγματικές του ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες.

Διαγνωστικά & αξιολογητικά εργαλεία

Στην Εξέλιξις χρησιμοποιούμε αξιόπιστα και έγκυρα τεστ και διαγνωστικά εργαλεία.

Διαγνωστικά & αξιολογητικά εργαλεία

Στην Εξέλιξις χρησιμοποιούμε αξιόπιστα και έγκυρα τεστ και διαγνωστικά εργαλεία.

ΜΑΖΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Απευθυνθείτε στο κέντρο μας για ερωτήσεις και ό,τι σας προβληματίζει ή
κλείστε ένα ραντεβού με τους ειδικούς μας.